Nádrže

Plastové nádrže sa používajú na skladovanie najrozmanitejších druhov látok a to z hľadiska skupenstva (tuhé látky, granuláty, sypké látky, kvapaliny), tak aj z hľadiska ich chemického zloženia alebo osadenia technologického vybavenia. Druh materiálu nádrže sa volí podľa skladovanej látky tak, aby aj pri agresívnych látkach bola zabezpečená chemická odolnosť použitého materiálu nádrže. Keďže materiál je vhodný na styk s poživatinami, je možné v nádržiach skladovať aj potravinárske výrobky.

Niektoré príklady použitia nádrží: Nádrže sa vyrábajú podľa presných požiadaviek odberateľov.

Môžu byť realizované ako nadzemné nádrže (prevedenie s UV stabilizátorom) a podzemné nádrže (inštalované pod úrovňou terénu). Z hľadiska prevedenia sa nádrže môžu líšiť svojou konštrukciou, tvarom, spôsobom uloženia, zastropením a pod. Nádrže sa najčastejšie vyrábajú z polypropylénu (PP), polyetylénu (PE) a polyvinylchloridu (PVC). Nádrže sa vyrábajú v rôznych veľkostiach, tvaroch, konštrukčných prevedeniach (napr. kruhové, oválne a hranaté). Nádrže môžu byť navyše vybavené technologickými prepážkami, vstupnými otvormi a otvormi pre napojenie potrubí, poklopmi, obslužnými plošinami, rebríkmi, havarijnými uzávermi, atď. Nádrže je možné vyrobiť zákazníkovi presne na mieru podľa jeho požiadaviek.

Výhody plastových nádrží: